Pravidla soutěže

Gentleman České Republiky

Preambule

Soutěž „GETLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ (dále jen soutěž) je soutěží elegance a stylu.

Soutěž vyhlašuje:
StockholmDream Production, s.r.o., se sídlem Petříkov 19, 25169, Česká Republika

Na dodržování pravidel a řešení příslušných náležitostí dohlíží nominovaný tříčlenný tým (dále jen NTT). Tato obecně závazná pravidla soutěže pro každý ročník (dále jen pravidla) se řídí právními předpisy České republiky. Účastnice, jež splňují podmínky, uvedené v článku III. soutěže a provedou registraci se stávají automaticky účastníky soutěže (dále jen účastník). Působnost soutěže Česká republika.

II.VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

V roce, kdy budou vyhlášeni vítězové daného roku výše uvedené soutěže, je možné se již od ledna toho roku přihlásit do soutěže na příští kalendářní rok.

Současně se otevírá internetová registrace mužů do příslušných kategorií na internetových stránkách www.gentlemanroku.eu.

III. PODMÍNKY pro účast v soutěži

Účastníkem je soutěžící, který je registrován, zaplatil registrační poplatek a souhlasí s podmínkami soutěže.
Soutěžící, který postoupil do semifinále je semifinalistou.
Soutěžící, který postoupil do finále je finalistou.

Podmínky pro soutěžící:

 • Soutěž „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ – vyhlášena věková kategorie 23 – 65 let.
 • Soutěže se mohou zúčastnit muži s občanstvím České republiky.
 • Soutěže se mohou zúčastnit muži i s jiným občanstvím, avšak v době přihlášení do soutěže musí mít udělený trvalý pobyt v České republice.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit muži, kteří získali umístění a ocenění v předchozích ročnících dané soutěže.
 • Soutěže se mohou zúčastnit muži, kteří podepsali souhlas s pravidly „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ daného ročníku.
 • Soutěže se mohou zúčastnit muži, kteří v případě smlouvy s modelingovou agenturou, musí doložit souhlas této agentury s účastí.
 • Soutěže se může zúčastnit bezúhonný soutěžící nemající záznam v trestním rejstříku a s absolutní neúčastí v erotických či podobných materiálech (tzn. porno-scény, porno-videa, apod.) neslučujících se s pravidly slušnosti.


Soutěžící během soutěže nenavazují přátelské vztahy s vedením a managementem vyhlašovatele, prezentují se vždy korektním jednáním a zachovávají etický kodex soutěže.

Soutěžící během soutěže veškeré otázky, postřehy, případnou kritiku budou sdělovat pouze písemně e-mailem, aby nedocházelo zbytečně k omylům a nepochopení různých situací. Různé telefonáty a osobní rozhovory budou brány jako osobní stanovisko dotyčného a budou pouze informativní.

Účastníci se dále zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají interních informací Soutěže, které se od Pořadatele během Soutěže dozví. V případě porušení tohoto bodu hrozí pokuta ve výši 50.000,- Kč.

Účastníci Soutěže nesmí poškozovat dobré jméno soutěže, organizátora, sponzorů, spolupracovníků. V případě porušení tohoto bodu hrozí pokuta ve výši 50.000,-Kč.

Důležité informace týkající se soutěže budou sdělovány pouze písemně.

Pokud vyhlašovatel zjistí porušení či nesplnění podmínek, je oprávněn účastníky ze soutěže okamžitě bez udání důvodu vyloučit.

O tom, zda účastník, semifinalista nebo finalista nesplňuje či porušuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně NTT a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV. JEDNOTLIVÁ KOLA, SOUSTŘEDĚNÍ, AKCE

1. kolo – registrace

Přihlášení pomocí dotazníku na internetových stránkách soutěže probíhá v období leden – červen téhož roku.

 • Přiložení odkazu na Facebookové, instagramové stánky/nahrání fotografie/í na uschovna.cz v dotazníku na internetových stránkách soutěže
 • při větším zájmu účastníků může být termín prodloužen.
 • účastník zaplatí registrační poplatek ve výši 390 Kč


Po vyhlášení uzávěrky castingu budou zkontrolovány příslušné doklady přihlášených soutěžících.

2. kolo – základní kolo soutěže

Základní kolo soutěže proběhne formou neveřejného předvýběrového řízení (NTT). Nejzazší termín je přelom měsíců červen/červenec příslušného roku. Z celkového počtu soutěžících bude předvybráno 12-20 soutěžících mužů, kteří se zúčastní  3. kola – casting.

Soutěžící, kteří se nedostanou do soutěže, mohou být zařazeni na základě rozhodnutí NTT a na vlastní žádost do dalšího ročníku soutěže.

3. kolo – casting v ateliéru / v prostoru studia

Soutěžící vybraní v Základním kole soutěže budou absolvovat castingové kolo v centru Prahy, o přesném termínu budou soutěžící informováni.

Na castingu soutěžící nafotí castingové fotografie a vznikne krátké zkušební video. Tyto podklady budou sloužit pro výběr semifinalistů, celkem 12-16 mužů včetně náhradníků, kteří se účastní soustředění v Chorvatsku.

Pokud by situace nedovolila průběh tohoto kola vzhledem k závažných důvodů (Covid, omezení akcí, či jiné neovlivnitelné situace), bude uskutečněn v on-line podobě.

4. kolo – soustředění semifinalistů

12-16 vybraných semifinalistů základního kola absolvuje intenzivní soustředění.  Soustředění probíhá v Chorvatsku v období září – říjen téhož roku.

Za účasti vizážistky naší společnosti, vybraného fotografa a kameramana vzniknou prezentační fotografie soutěžících, finální medailonky, proběhne školení a příprava rozhovoru na finální večer.

Budou předloženy návrhy od jednotlivých soutěžících na volnou disciplínu, které budou posouzeny, zda jsou proveditelné v prostorách konaného finále.

Na základě fotografií, natočeného medailonku a prezentace soutěžících v mluveném projevu, bude vybráno 12 finalistů.

 • Proběhne příprava na finálový večer – pózování, tréning na večer tzv.“catwalking“
 • Soutěžící se účastní soustředění, které je přípravnou fází na finální večer.
 • Soutěžící hradí pouze ubytování a stravu ve výši 14.900 Kč, všechny ostatní náklady hradí organizátor.
 • Soutěžící si můžou vzít k sobě doprovod, který se neúčastní programu a platí si dovolenou ve výši 14.900 Kč.
 • Soutěžící, kteří se nemůžou účastnit soustředění ze závažných důvodů (hospitalizace, Covid či jiné neovlivnitelné příčiny vyšší moci), postoupí své místo dalšímu soutěžícímu.
 • Soutěžící před začátkem soustředění podepíší všichni písemnou smlouvu přesně jim vymezující podmínky a povinnosti související s jejich účastí v soutěži.


Postupující finalisté budou zveřejněni na webových stránkách soutěže nejpozději do června/července.

5. kolo – profesionální focení v ateliéru

Finalisté vybraní v Základním kole soutěže budou absolvovat profesionální ateliérové focení v centru Prahy v termínu říjen/listopad  téhož roku. Vzniknou tak profesionální fotografie na jejich prezentační stránku soutěžícího, kde se v průběhu období prosince odstartuje soutěž a zároveň v následujícím roce i hlasování pro vedlejší tituly na různých stránkách soutěží.

6. kolo – Účast na VIP ALL TV párty a tisková konference

Finalisté soutěže se účastní VIP ALL TV párty (termín bude upřesněn), která proběhne v Praze, kde budou oficiálně představeny veřejnosti, pokud situace dovolí vzhledem k závažným důvodům (Covid, omezení akcí, či jiné neovlivnitelné situace).

Oficiální představení finalistů veřejnosti proběhne v rámci VIP ALL TV párty nebo na tiskové konferenci, která proběhne v druhé polovině roku (pokud situace dovolí vzhledem k jiné neovlivnitelné situaci). Po jejich představení bude spuštěno on-line hlasování vedlejších titulů soutěže „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ pro daný ročník.

7. kolo – kurz

Intenzivní den plný nezapomenutelných okamžiků, příprava na finálový večer. V průběhu kurzu se Vám budou věnovat lektor(ka), poradci a profesionálové z oboru, kteří Vás naučí správně pózovat, naučíte se choreografii na večer tzv.“catwalking“, doladíte nástup, pózování a komunikaci s porotcem při rozhovoru.

8. kolo – finále

Finále „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ proběhne v druhé polovině následujícího roku za účasti vybrané poroty. Porota nebude uveřejněna dopředu.

Konkrétní rozvržení času bude upřesněno všem finalistům písemně e-mailem, přesný časový rozpis bude uveden na místě v den konání finálového večera soutěže. Celý večer budou soutěžící v péči vizážistů a stylistů/pomocných asistentů, kteří se budou starat o dokonalý vzhled všech soutěžících finalistů.

 • Proběhne slavnostní nástup za účelem představení všech soutěžících.
 • Prezentace natočených medailonků z Chorvatska
 • Rozhovor s celebritou nebo volná disciplína, dle předešlé dohody
 • Módní přehlídka(y) večerních šatů, zakončená vyhlášením vítězů „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“
 • Vítězové získají šerpu, kravatu/cenu, nepeněžité dary, poukázky a právo užívat po dobu jednoho roku nabyté tituly.

V. POROTA A VYHLÁŠENÍ KATEGORIÍ

Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže. Porota nebude uveřejněna dopředu vzhledem k možnému ovlivnění porotce/ů ze strany finalistů, popřípadě rodinných příslušníků či přátel, známých či kamarádů.

 • Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
 • Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
 • Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.

V soutěži „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY“ budou vyhlášeny tyto kategorie:

ZLATÝ GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
STŘÍBRNÝ GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
BRONZOVÝ GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
GENTLEMAN OVERSHINE ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)

GENTLEMAN SOCIAL MEDIA ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na instagramu)
GENTLEMAN SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na facebooku)
GENTLEMAN ALL TELEVISION ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na www.alltv.cz)

VI. CENY a DARY

Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

Hlavní cena je nepřenosná.

Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

Pokud ceny a dary soutěže podléhají daňovým předpisům, zdanění provede soutěžící, kterému byl dar předán.

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

VII. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů firmou StockholmDream Production s.r.o. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR, a to pro účel soutěže a dobu nezbytně nutnou.

Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů pro internetové hlasování, pro zveřejnění výsledků soutěže a uložení těchto údajů do historie soutěží na webu.

Soutěžící se dále zavazují, že nebudou nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže, scestně informovat své okolí a kontaktovat budoucí soutěžící dalších ročníků. V tomto případě porušení těchto závazků odpovídá soutěžící za způsobenou škodu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit neměnné konečné rozhodnutí.

Hashtag soutěže:

#gentlemanceskerepubliky

Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem, jeho přejímání bez výslovného souhlasu je zakázáno.
Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter.

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat odkaz na této stránce